Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Powiat Szczecinecki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej rada.powiat.szczecinek.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2024-04-26
Metoda przygotowania oświadczenia:
Ocenę dostępności sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-04-26

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów KPA, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Krzywicka-Dyndor, a.krzywicka@powiat.szczecinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48943729261. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
a.krzywicka@powiat.szczecinek.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48943729261

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2024-04-26
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2024-04-26
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://wave.webaim.org
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna<br />SHIFT + ALT + M - Zawartość strony<br />SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka<br />SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Krzywicka-Dyndor, a.krzywicka@powiat.szczecinek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48943729261. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:<BR>
Budynek Starostwa Powiatowego składa się z segmentu „A”, który jest dwukondygnacyjny, segmentu „B” – trzykondygnacyjnego, łącznika oraz budynku biurowego wolnostojącego. Do segmentu „A” , „B” prowadzą dwa wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bez ograniczeń architektonicznych usytuowane w łączniku budynku tj. wejście główne i wejście boczne od strony parkingu. Aby dostać się do budynku wejściem głównym osoba niepełnosprawna może skorzystać z zamontowanej tam platformy schodowej. Aby wezwać pomoc, wystarczy zadzwonić dzwonkiem. Na parterze łącznika znajduje się Biuro Obsługi Klienta w którym bezpośrednio informacji udzielają zatrudnieni tam pracownicy . Wejście boczne od strony parkingu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach . Budynek zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się w Szczecinku przy ul. Wiatracznej 1 na parterze.
<BR><BR>
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:<BR>
W budynku Starostwa Powiatowego korytarze i schody są dostępne i szerokie, które umożliwiają bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach. Dodatkowo w budynku znajduje się winda, która może przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi. W tym zakresie również brak barier architektonicznych.
<BR><BR>
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:<BR>
W budynku Starostwa Powiatowego znajduje się winda, wyposażona w komunikator dla osób niewidzących, którego celem jest wspomaganie słyszenia.
<BR><BR>
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:<BR>
Dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego wyznaczone są miejsca parkingowe oznaczone niebieską kopertą. Jedno przy budynku administracyjnym wolnostojącym oraz jedno miejsce przy wejściu bocznym do budynku od strony dużego parkingu.
<BR><BR>
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:<BR>
Brak ograniczeń – informacji udzielają pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Klienta oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
<BR><BR>
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:<BR>
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Informacji udzielają pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Klienta oraz pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Informacji udzielają pracownicy zatrudnieni w Biurze Obsługi Klienta oraz pracownicy Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: